về việc kiểm tra, rà soát, không lưu trữ, không luân chuyển, không phục vụ bạn đọc cuốn “Atlat địa lí Việt Nam”.