Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư Công vụ

Nguyễn Thị Ngọc Son

Phó Bí thư Đảng ủy

0914.263.371

nguyenthingocson@phuyen.gov.vn

Hoàng Anh Tuấn

Chủ tịch UBND thị trấn

09748.816.740

hoanganhtuan@phuyen.gov.vn

Văn Phú  Trình

Phó Chủ tịch UBND

02573.531.110

vanphutrinh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hữu Khương

Phó Chủ tịch UBND

0914.187.711

nguyenhuukhuong@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thanh Pháp

Phó Chủ tịch HĐND

0985.316.521

nguyenthanhphap@phuyen.gov.vn

Trần Quốc Triệu

Địa chính- XD-ĐT&MT

0918.372.177

tranquoctrieu@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Đan

Địa chính-XD-ĐT&MT

0983.537.611

nguyenvandan@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Vương

Địa chính-XD-ĐT&MT

0387.668.770

nguyenthihongvuong@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Chiến

Tư pháp- Hộ tịch

0399.716.474

nguyenvanchien84@phuyen.gov.vn

Nguyễn Văn Trí

Tư pháp- Hộ tịch

090.6480.051

nguyenvantri@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Kiên

VHXH

0935.424.359

nguyenthikien@phuyen.gov.vn

Văn Thị Bích Việt

VHXH

0373.904.767

vanthibichviet@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hữu Khóa

VHXH

0905.095.168

nguyenhuukhoa75@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Mộng Thùy

Tài chính- Kế toán

0974.277.550

nguyenthimongthuy@phuyen.gov.vn

Phạm Ngọc Điều

Chủ tịch UBMTTQVN

0935.766.907

phamngocdieu@phuyen.gov.vn

Phạm Thị Tuyết Sương

Chủ tịch Hội LHPN

0988.326.923

phamthituyetsuong@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hữu Trừ

CT Hội Cựu chiến binh

0775.455.322

nguyenhuutru@phuyen.gov.vn

Nguyễn Hữu Lĩnh

Chủ tịch Hội Nông dân

0978.362.446

nguyenhuulinh@phuyen.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Duyên

Bí thư Đoàn thanh niên

0349.112.019

nguyenthithuduyen@phuyen.gov.vn

Phan Thanh Đông

Chỉ huy trưởng BCH QS

0706.138.036

phanthanhdong@phuyen.gov.vn

UBND TT Hòa Hiệp Trung

Văn Thư

0985.823.595

hoahieptrung.donghoa@phuyen.gov.vn